Voorwaarden gastouder

Als gastouder vangt u de kinderen op. Een vrijwilliger of Stagaire kunnen ondersteunde taken verrichten. U laat nooit (een van) de gastkinderen alleen of onder toezicht van iemand anders dan uzelf. Ook niet voor een korte periode. 

Het betreft hier een Verklaring omtrent Gedrag die betrekking heeft op kinderopvang. U kunt via Samen Jezelf digitaal een VOG aanvragen bij Dienst Justis. De tijd om uw aanvraag te verwerken verschilt per gemeente. 

Als u opvang bij u thuis verzorgt, dienen uw huisgenoten van 18 jaar en ouder ook in het bezit te zijn van een VOG.

Daarnaast dienen ook personen die langer dan een half uur per drie maanden in uw opvang aanwezig zijn (met uitzondering van ouders) een VOG te overleggen.

De WKO stelt een maximum aan het aantal kinderen dat de gastouder tegelijkertijd mag opvangen. Het maximum hangt af van de leeftijd van de kinderen. Daarnaast kan het maximum aantal kinderen bijgesteld worden naar beneden afhankelijk van de kwaliteiten van de gastouder of de locatiegrootte. In het LRK staat het maximum aantal kindplaatsen per gastouder aangegeven.  

Maximaal mag een gastouder maximaal 2 kinderen van 0 jaar of maximaal 4 kinderen van 1 jaar of maximaal 5 kinderen van 2 en 3 jaar of maximaal 6 kinderen van 4 jaar en ouder tegelijk opvangen.  Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld.

Samen Jezelf vraagt haar gastouders openheid over het totaal aantal kinderen dat bij de gastouder wordt opgevangen. Dus ook kinderen die via een ander bureau gekoppeld zijn. 

Alle personen die een half uur of langer per drie maanden in uw opvanglocatie aanwezig zijn (behalve ouders) diene zich inschrijven in het PRK.
Voor de inschrijving in het PRK heb je een VOG die niet ouder is dan 2 maanden nodig. Samen Jezelf verzorgt de registratie.
De personen die in het PRK zijn opgenomen, worden op basis van hun VOG continue gescreend.

Dit houdt in dat de gemeente Samen Jezelf op de hoogte brengt als de VOG in gevaar (dreigt) te komen.
Bijvoorbeeld door het in aanraking komen met politie. Het gaat hierbij uitsluitend om zaken die betrekking hebben op kinderen en geweld.
Dus bijvoorbeeld niet over een parkeerboete. 

Als gastouder dient u minimaal niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn te hebben behaald. 
Andere diploma’s die toegestaan zijn kunt u hier in de diplomalijst vinden. 

U dient een kinder-EHBO training te hebben gevolgd en dit jaarlijks of tweejaarlijks (verschilt per opleider) bij te houden.

De volgende certificaten voldoen:

  • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis,
  • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van Nedcert;
  • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
  • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
  • Eerstehulpverlener van NIKTA;
  • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert, en
  • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Op deze manier bent u altijd bereikbaar voor ouders, het gastouderbureau, gemeente en GGD-inspecteurs.

Omdat er momenten zijn waarbij u de telefoon niet kunt opnemen (bijvoorbeeld tijdens het verschonen van kinderen of het begeleiden van oversteken op straat) raden wij gastouders aan een helder voicemailbericht in te spreken.

U bent zelf niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet.

U mag ook Fries of een andere streektaal met de kinderen spreken.
Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken.

Het pedagogisch beleidsplan van Samen Jezelf is het uitgangspunt van het pedagogisch handelen van de aangesloten gastouders. 
Daarom is het erg belangrijk dat u de inhoud begrijpt, kent en aan anderen kunt uitleggen. 
Het pedagogisch beleidsplan vindt u hier.

Per 1 januari 2019 is de nieuwe meldcode met het Afwegingskader van start gegaan. 
Als gastouder dient u op de hoogte te zijn van de nieuwe meldcode. 

Samen Jezelf ondersteunt u bij het verkrijgen hiervan

Een achterwacht is iemand die binnen een kwartier op de locatie aanwezig kan zijn om te ondersteunen bij een calamiteit. 

Uw bemiddelingsmedewerker komt regelmatig bij u op de locatie om de opvang te evalueren. 

Minimaal jaarlijks voert Samen Jezelf samen met u een risicoinventarisatie op uw locatie uit. Aan de hand hiervan wordt, indien nodig, een plan van aanpak gemaakt. U dient pro-actief mee te werken aan de uitvoering van de risico-inventarisatie en het plan van aanpak.

Een gastouderbureau dient jaarlijks minimaal 16 begeleidingsuren aan de ouder te bieden. Dit vullen wij in door bijvoorbeeld voortgangsgesprekken, oudergesprekken, risico-inventatarisatie, scholing etc. U accepteert deze begeleiding.