Veelgestelde vragen rondom Nanny-opvang

Er zijn drie zaken die u een waardevolle indicatie geven rondom de kwaliteit van een nanny:

1. Samen Jezelf geeft u aan de hand van een selectieprocedure een positief of negatief advies. Tijdens de selectieprocedure controleren wij of een nanny aan de voorwaarden voldoet die de Wet Kinderopvang stelt. Maar spelen ook zaken als motivatie, pedagogische kennis, beroepshouding en ‘liefde voor het vak’ mee. 

Na aanvang van de werkzaamheden komt uw bemiddelingsmedewerker van Samen Jezelf minimaal twee keer per jaar bij u thuis om samen met uw nanny te evalueren. Uw bemiddelingsmedewerker evalueert ook met u.  Uiteraard kunt u altijd tussentijds contact met haar opnemen. 

2. Uw eigen gevoel. Het is zeer belangrijk dat u een ‘klik’ voelt. Het is te vergelijken met verkering krijgen: er is een ‘match’ nodig voor een langdurige verbintenis. 

3. Het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert in opdracht van de gemeente bij aanvang van de werkzaamheden of uw nanny aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Als de werkzaamheden zijn begonnen controleert de toezichthouder onaangekondigd steekproefsgewijs door middel van een huisbezoek. 

Een nanny is bedoeld om uw kinderen op te vangen. 

Zij zorgt voor hen en begeleidt hen bij hun ontwikkeling. 

Ze zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken thuis doorloopt als u weg bent. 

Daarnaast zijn er nanny’s die licht huishoudelijk werk verrichten. 

Denk hierbij aan het in- en uitruimen van de vaatwasser, de maaltijden verzorgen of een boodschapje doen. 

Houdt u er rekening mee dat niet iedere nanny dit doet. 

Uw bemiddelingsmedewerker van Samen Jezelf komt bij u thuis om een risico-inventarisatie te doen. 

Hierbij gaat uw bemiddelingsmedewerker samen met u en uw gastouder de ruimtes langs waar de kinderen komen tijdens de opvangtijd.

Uw bemiddelingsmedewerker voorziet u tijdens deze inventarisatie van informatie, aanwijzingen en tips. Aan de hand hiervan stelt zij een plan van aanpak voor u op. 

Uw bemiddelingsmedewerker komt minimaal één keer per jaar langs om de risico-inventarisatie opnieuw uit te voeren. 

Als u verbouwt of verhuist uiteraard ook. 

Stap 1: U heeft gesprekken met nanny’s die u zelf heeft gevonden of die Samen Jezelf u voorstelt.

Stapt 2: U geeft aan Samen Jezelf aan welke nanny uw voorkeur heeft. 

Stap 3: Indien Samen Jezelf de nanny nog niet kent start uw bemiddelingsmedewerker de selectieprocedure (motivatie gesprek, onderzoek diploma’s en documenten, test pedagogische kennis)

Stap 4: Uw bemiddelingsmedewerker komt een risico-inventarisatie bij u thuis doen. Het is hierbij belangrijk dat uw nanny ook aanwezig is. Aan de hand van deze inventarisatie krijgt u een plan van aanpak toegezonden.  

Stap 5: Samen Jezelf zorgt voor een overeenkomst en vastlegging van afspraken tussen u en uw nanny. Daarnaast verzorgt Samen Jezelf een contract tussen u en Samen Jezelf en tussen uw gastouder en Samen Jezelf. Deze overeenkomsten worden altijd bij u thuis getekend.

Stap 5: Samen Jezelf doet voor u de exploitatie-aanvraag bij uw gemeente. Uw bemiddelingsmedewerker houdt u hiervan op de hoogte. 

Stap 6: De GGD zal in opdracht van de gemeente een toelatingscontrole tot het LRK uitvoeren. Dit gebeurt bij u thuis. Hierbij loopt de inspecteur de risico-inventarisatie na, controleert de ingeleverde stukken en test de (pedagogische) kennis van uw nanny. Aan de hand van dit bezoek geeft de inspecteur de gemeente een positief of negatief advies. De gemeente neemt vrijwel altijd dit advies over. 

Stap 7: Zodra uw opvanglocatie is opgenomen krijgt u een LRK-nummer. Vanaf dit moment kan de opvang starten. 

De tijd die het verwerkingsproces in beslag neemt verschilt per gemeente. Vaak is dit tussen de vier en tien weken. Daarnaast heeft uw nanny een Verklaring omtrent Gedrag nodig. De aanvraag hiervan verschilt tussen één en drie weken. 

De tijd die de selectieprocedure, de risico-inventarisatie en het opstellen en tekenen van de overeenkomsten in beslag neemt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

 

De tarieven van gastouderopvang liggen meestal lager dan die van een kinderdagverblijf. 

Doordat gastouderopvang een erkende vorm van kinderopvang is kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 

Daarnaast betaalt u enkel de afgesproken uren. U zit dus niet vast aan hele dagen of  ‘blokken’. 

Dit kan duizendeneuro’s per jaar schelen. Omdat er sprake is van een gezagsverhouding tussen u en uw nanny is een loondienstbetrekking de meest logische keuze. Omdat dit in praktijk meestal onhaalbaar bleek voorziet de overheid in de Regeling Dienstverlening aan huis. 

De Regeling Dienstverlening aan huis zorgt voor een uitzonderingssituatie wanneer uw nanny maximaal drie dagen per week (ongeacht het aantal uur) bij u thuis werkt: u hoeft uw nanny geen arbeidsovereenkomst aan te bieden waardoor u minder financiele verplichtingen heeft. Anderzijds is uw nanny wel beschermd. Zo heeft zij recht op vakantiedagen en (deels) doorbetaling bij ziekte.  

 

  •  Een nanny heeft ten minste recht op het minimumloon.
  • Een nanny heeft recht op uitbetaling van haar loon binnen 5 dagen na afloop van de betreffende kalendermaand.
  • Een nanny heeft recht op 8% vakantietoeslag over haar loon.
  • Uw nanny heeft recht op vakantiedagen. Het  aantal vakantiedagen waar ze aanspraak op kan maken is vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Deze uren worden in overleg opgenomen.
  • Uw nanny heeft recht op loondoorbetaling tijdens feestdagen als deze samenvalt met de reguliere werkdag. 
  • Er geldt er een opzegtermijn van een kalendermaand (als jullie samenwerking al langer dan 5 jaar duurt, is de opzegtermijn 2 kalendermaanden). Voor opzegging is geen toestemming van het UWV nodig.
  • Is uw nanny ziek? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen, over deze dagen hoeft u uw nanny geen loon te betalen. Daarna heeft ze recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. De hoogte van het bedrag wat uw nanny tijdens haar ziekte krijgt doorbetaald, leggen jullie op voorhand met elkaar vast. Gebruikelijk is om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.