PRIVACY STATEMENT

Samen Jezelf U.A.[“Samen Jezelf”], gevestigd aan de Bolderweg 1 te (1332 AX) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75529742, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens leest u hier welke gegevens dit zijn en hoe u uw rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens

De contactgegevens van Samen Jezelf zijn:

Website      www.samenjezelf.nl

E-mail          info@samenjezelf.nl

Telefoon     085 130 89 74

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samen Jezelf verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Samen Jezelf haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Samen Jezelf kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samenjezelf.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Samen Jezelf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.

Geautomatiseerde besluitvorming

Samen Jezelf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Samen Jezelf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaarperiode

Reden

Persoonlijk identificatienr.

Tot een jaar na einde contractperiode

Het doen van opgaaf aan de Belastingdienst/Jaaropgave

Personalia

Tot een jaar na einde contractperiode

Het doen van opgaaf aan de Belastingdienst/Jaaropgave

Adresgegevens

Tot een jaar na einde contractperiode

Het doen van opgaaf aan de Belastingdienst/Jaaropgave

Contactgegevens

Tot een jaar na einde contractperiode

Het doen van opgaaf aan de Belastingdienst/Jaaropgave

Delen van persoonsgegevens met derden

Samen Jezelf deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Samen Jezelf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Samen Jezelf deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken, partijen die voor gastouders aantrekkelijke diensten kunnen leveren.

Cookies en aanverwante technieken

Samen Jezelf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Samen Jezelf gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samen Jezelf en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u door te sturen, of naar een ander door u aan te wijzen bedrijf.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gegevensfunctionaris@samenjezelf.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Samen Jezelf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Samen Jezelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de genoemde contactgegevens ter attentie van de functionaris gegevensbescherming of bij voorkeur:     gegevensfunctionaris@samenjezelf.nl