Bestuur Samen Jezelf

Het bestuur van Samen Jezelf bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf personen. Deze worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Zij zijn maximaal drie maal herkiesbaar. Dit is geregeld in de statuten van de coöperatie.

Ieder lid kan zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur. 

Middels stemming (op de jaarvergadering) worden de leden gekozen.

 

Het bestuur van Samen Jezelf bestaat nu uit: